mu chance or much chance ?

日々の戯れ言

AOJ

Aizu Online Judge | ITP1_1_D

AOJ

ITP1_1_D: Watch,解答例 num = int(input()) hour = num // 3600 min = (num - (3600 * hour)) // 60 sec = (num - (3600 * hour)) % 60 print(str(hour) + ":" + str(min) + ":" + str(sec))

Aizu Online Judge | ITP1_1_C

AOJ

ITP1_1_C: Rectangle,解答例 list = input().split() a = int(list[0]) b = int(list[1]) print(a * b, 2 * (a + b)) まだAOJ特有の標準入力に慣れません.

Aizu Online Judge | ITP1_1_B

AOJ

ITP1_1_B: X Cubic,解答例 x = int(input()) print(x ** 3) AOJ特有の標準入力に慣れません.

Aizu Online Judge | ITP1_1_A

AOJ

Python3勉強のために,Aizu Online Judgeを解いてみました.judge.u-aizu.ac.jp ITP1_1_A: Hello World,解答例 print('Hello World')